საარჩევნო კამპანიის წარმოების ეთიკური წესები, გამოცდილება და კარგი პრაქტიკა

კვლევაში გაანალიზებულია კამპანიის ჩატარების წინასაარჩევნო გარემო, აღწერილია საარჩევნო/პოლიტიკური კამპანიის როლი, მნიშვნელობა და კამპანიის წარმოების სამართლებრივი ასპექტები, განხილულია „სამართლიანი“ კამპანიის წარმოების მსოფლიო გამოცდილება და კარგი პრაქტიკა. ამავდროულად კვლევაში ყურადღება არის გამახვილებული ქცევის კოდექსზე, როგორც „სამართლიანი“ კამპანიის წარმოების კარგ პრაქტიკაზე და აღწერილია საქართველოში ქცევის კოდექსის შემუშავების მცდელობები. დასასრულს კვლევაში წარმოდგენილია დასკვნები და რეკომენდაციები, რომელიც, ჩვენი აზრით, ეყრდნობა არსებულ გამოცდილებას და ხელს შეუწყობს საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ეთიკური წესების დაცვას.

ავტორი:ლაშა მელაძე

გადმოწერა