შრომის უსაფრთხოების კუთხით ბოლო პერიოდში განხორციელებული ადმინისტრაციული და საკანონმდებლო ცვლილებების შეფასება და რეკომენდაციები

დოკუმენტი მოიცავს ხედვას შრომის უსაფრთხოების ადმინისტრირებისა და კონტროლის მექანიზმის ეფექტიანობის გაზრდის შესახებ. შესწავლილია როგორც ქვეყანაში არსებული ვითარება და სხვა ქვეყნების გამოცდილება, ასევე გაანალიზებულია ხარვეზები, წარმოდგენილია მათი გადაწყვეტის გზები და კომპლექსური რეკომენდაციების პაკეტი.